QARIN; Peneman Yang Sentiasa Berada Disisi Kita

Qarin ialah perkataan Arab yang bermakna teman atau rakan. Istilah qarin di sini bermaksud r0h-r0h dari kalangan makh luk-makh luk hallus yang mengiringi kelahiran seseorang bayi. Kewujudan qarin ini ialah untuk mengg0da manusia, menampakkan hal-hal yang burvk, dan yang ja hat-ja hat seolah-olah baik pada pandangan mata manusia. Qarin sentiasa berusaha lintuk menjervmuskan manusia dengan mengajak mereka melakukan kemvngkaran dengan cara mengg0da, merayv, memu juk dan menipv. Semua manusia mempunyai qarin sama ada ia nabi atau orang yang alim.

Dalam surah al-An’am ayat 112 Allah s.w.t. berfirman:

“Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu mvsuh dari jenis manusia dan j1n, sebahagian daripada mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipv. “

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang berbunyi, maksudnya:

“Tidaklah salah seorang daripada kamu (yang lahir ke dunia) melainkan dia telah dipertemankan dengan scorang kawannya daripada j1n dan seorang kawannya daripada kalangan malaikat”. Sahabat bertanya: “Adakah engkau juga wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Dan saya pun. Akan tetapi Allah menolong saya daripada gangguannya, maka tidaklah ia mendorong saya, kecuali kepada kebaikan”.

Tersebut dalam al-Quran tentang tugas-tugas malaikat. Di antara mereka ada yang tugasnya mencatat amalan makh luk setiap hari, mencatat segala ucapan, dan ada yang membawa wahyu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ada pula yang menjadi duta-duta. Ada pula yang bertugas memelihara al-Quran, ada yang menjaga syurga dan ada yang menjaga ner aka. Di antara mereka juga ada yang sentiasa berdoa siang dan malam, memuji-muji Allah dan bersujud. Ada pula yang sentiasa berdoa agar makh luk yang taat kepada Allah diberi keampunan. Tersebut juga dalam al-Quran tentang adanya malaikat yang datang membawakan ilham kepada Maryam bahawa dia akan diberi putera, atau yang kelihatan oleh Rasulullah s.a.w. ketika beliau mula-mula menerima wahyu. Disebut juga tentang malaikat yang bersayap, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.

Tersebut juga dalam Al-Qu’ran bahawa malaikat yang datang membawa wahyu kepada rasul-rasul itu namanya Jibril, yang juga disebut Ruhul-Amin dan Ruhul-Quds. Manusia yang sentiasa beriman dan istiqamah (tetap hati) akan didatangi oleh malaikat-malaikat untuk menghilangkan rasa takvt dan dvkacita mereka. Dalam peperangan Badar malaikat telah datang menolong orang-orang Islam, sampai 3,000 malaikat jumlahnya.

Dijelaskan juga dalam hadis-hadis bahawa malaikat-malaikat itu memberi ilham yang baik kepada manusia, yang melahirkan keteguhan semangat dan iman. Ketika manusia diberi ilham yang baik oleh malaikat atau wa s-wa s yang burvk oleh sya1tan, maka yang menerima ilham atau waas-waas itu bukanlah badan kaasar, melainkan r0h manusia jua. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan matanya sama ada malaikat atau sya1tan yang datang memberi ilham atau w as-w as, melainkan pengaruh mereka itu masuk ke dalam jiwa atau perasaan orang yang berkenaan.

Kenyataan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Termizi, an-Nasa’i, demikian

Maksudnya;

“Sesungguhnya dari sya1tan ada semacam ganggvan kepada anak Adam, dan dari malaikat pun ada pula. Adapun gangguan sya1tan ialah menjanjikan kejahattan dan mendusttakan kebenaran, dan sentuhan malaikat ialah menjanjikan kebaikan dan menerima kebenaran. Maka barang siapa merasai yang demikian, dia hendaklah mengetahui bahawa perkara itu dari Allah, dan terima kasihlah ia kepadanya. Tetapi kalau didapatinya yang lain, maka dia hendaklah berlindung kepada Allah dari sya1tan yang dir3jam. “

Kemudian ia membaca: Sya1tan menyuruh menjanjikan kamu kefak1iran dan menyuruh kamu melakukan kekej1an.

Di bawah ini diperturunkan lagi dua buah hadis untuk menguatkan keterangan tentang ada qarin yang menemani setiap manusia.

Telah berkata Ummul Mukminin As-Sayyidah Aishah binti As-Siddiq: Bahawasanya Rasulullah s. a. w telah keluar dari sisinya pada satu malam, tiba-tiba berlakulah satu tiupan (sya1tan) terhadapnya. Maka Rasulullah pun datang melihat perkara yang sedang saya lakukan. Baginda bertanya: Apakah ang terjadi Aishah? Maka saya menjawab: Apa halnya saya, tidak diberi daya sebagaimana yang dikurniakan kepada engkau? Jawab Rasulullah s.a. w.: Adakah sya1tanmu telah datang. Maka saya menjawab:

Wahai Rasulullah. Adakah sya1tan bersamaku? Jawab baginda: Ya. Saya bertanya lagi: Adakah terjadi pada tiap manusia. Jawab baginda: Ya. Maka saya pun bertanya: Adakah juga berlaku atasmu wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah: Ya tetapi Tuhanku memelihara akan daku hingga aku selamat daripda t1pu dayanya.

“Sesungguhnya tidak ada seorang daripada manusia (yang dilahirkan) melainkan dikembari Allah seorang j1n sebagai kawan.”

Jelasnya bahawa setiap orang itu mempunyai qarin. Maksud qarin di sini ialah sya1tan yang sentiasa berusaha untuk menyessatkan manusia. Di antara qarin dan manusia, perbezaannya ialah manusia adalah seumpama bahan tunggangan, manakala qarin (ibl1s dan sya1tan) tadi adalah penunggangnya. Demikianlah, perbandingan yang diberi oleh Rasulullah s.a.w.

Maksud menunggang  di sini bukanlah seumpama manusia itu menunggang kuda, menjadikan sya1tan itu seumpama seorang penunggang yang sentiasa berada di atas jasad manusia dalam keadaan yang tidak dapat dilihat. Maksud sebenar hadis ini ialah 1blis dan sya1tan itu sentiasa berazam dan berusaha supaya manusia menurut kehendaknya. Banyak diantara mereka yang terp3daya dengannya sehingga menjadikan manusia itu memandang benda-benda yang baik itu bvruk dan yang burvk itu baik serta menarik, cantik serta menggha irahkan, lantas mereka menentang perintah Allah s.w.t. Mereka inilah golongan yang menjadi bahan tunggangan qarin tadi.

Gambaran g0daan ibl1s dan sya1tan terhadap manusia dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang bermaksud bahawa seseorang itu apabila hendak menganut agama Islam, 1blis akan mengg0da dan men1pu manusia. Sya1tan akan bertanya adakah mereka hendak meninggalkan agama asal mereka, iaitu agama yang telah dianuti oleh bapa-bapa dan keturunan mereka sejak dahulu kala lagi. Ketika manusia hendak berhijrah, 1blis dan sya1tan bertanya, adakah mereka sanggup meninggalkan tanahair yang telah mereka diami sejak dahulu kala. Adakah mereka akan meninggalkan langit atau tempat mereka berlindung. Padahal tempat yang hendak dituju belum pasti dapat menjamin kebahagiaan mereka. Begitu juga halnya ketika manusia hendak berjihad ke jalan Allah. Ibl1s dan sya1tan menakvt-nakvtkan manusia supaya mereka sayangkan dunia yang begitu indah termasuk harta benda yang mereka miliki. Kemudian dibisikkan dalam hati mereka adakah mereka sanggup melihat isteri-isteri dikahwini oleh orang lain. apabila mereka ma ti ketika berjihad. Harta yang ditinggalkan akan dibahagi-bahagi untuk orang yang masih hidup. Orang lain bersuka ria menikmati harta peninggalan. Isteri yang ada berkahwin lain. Perjuangan seumpama ini adalah mer ugikan.

Sesungguhnya sya1tan itu duduk mengganggv manusia dengan berbagai-bagai cara. Ia duduk melakukan ganggvan kepada manusia dengan alasan Islam. Lalu ia berkata: “Apakah kamu masuk Islam, dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek-moyang kamu? Tetapi manusia itu menen tangnya dan masuk Islam. Lalu sya1tan itu duduk menganggv manusia dengan jalan hijrah “. Sya1tan berkata: “Apakah kamu hendak hijrah, meninggalkan bumi dan langitmu? Tetapi manusia itu menentang dan berhijrah. Kemudian sya1tan itu duduk dan mengg anggu manusia dengan jalan jihad dan berkata: Apakah. kamu akan berjihad sedangkan jihad itu menghi langkan nya wa dan harta. Kamu akan terbvnuh. Maka isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain, manakala harta-harta kamu akan dibahagi bahagikan. Tetapi manusia tetap menentang sya1tan dan terus berjihad.

Begitulah gambaran ringkas atas tamsil yang terjadi diantara manusia dan qarinnya atau denan sya1tan lain. Hanya manusia yang le ka dan sesat sahaja yang akan terpe daya dengan qarinnya yang boleh diperintah dan dipacu menurut kehendaknya. Mereka inilah yang akan menjadi kuda tunggangan 1blis dan sya1tan. Inilah jawapan Allah s.w.t. ketika ibl1s bersumpah akan memb1nasakan manusia seperti yang tersebut dalam Surah al-Hijr ayat 42, maksudnya.

Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka kecuali orang yang mengikut kamu iaitu orang orang yang se sat.

Selain ganggvan qarin, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah s.a.w. ada bersabda, yang bermaksud bahawa tidak ada anak Adam yang dilahirkan ke dunia ini yang tidak diganggv oleh sya1tan kecuali Isa ‘alaihissalam dan ibunya Maryam berdasarkan firman Allah dalam Surah Ali Imraan ayat 36, maksudnya.

“Sesungguhnya aku melindungi akan dia (Maryam) serta anak keturunannya daripada sya1tan yang direj4m. “

Lantaran ganggvan-ganggvan yang sedia menunggu itu maka Allah menyuruh supaya dibacakan azan (bang) di telinga kanan dan (qamat) di telinga kiri sebaik-baik seorang bayi itu dilahirkan yang salah satu tujuannya untuk mengelakkan daripada ganggvan 1blis dan sya1tan.

Dari Abu Rafi r.a. (bekas ham ba yang dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w.) ia berkata:

Aku lihat Rasulullah s.a.w. membaca azan salat di telinga Husain bin Ali ketika Fatimah r.a. melahirkannya.

Sebuah hadis lain, dari Husain bin Ali r.a. ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w. ada bersabda:

Siapa yang melahirkan anak lalu bayi yang dilahirkan itu diazankan pada telinga kanan dan diqamatkan pada telinga kirinya, nescaya ummu sibyan (j1n yang menganggu kanak-kanak) tidak akan menganggunya.

Sehubungan dengan ganggvan-ganggvan ini, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan bahawa.Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang berbunyi:

Apabila malam meliputi (atau apabila malam menyelubungi) maka ce gahlah anak-anak kamu, kerana sesungguhnya sya1tan-sya1tan itu berke liaran ketika itu. Maka apabila lvputlah satu ketika daripada Isyak, maka berilah kebebasan kepada mereka, selak pintu kamu serta sebut nama Allah dan padamkan lampu serta sebut nama Allah, dan tudunglah bekas-bekas minuman kamu dan sebut nama Allah, dan tutuplah bekas-bekas makanan dan menyebut nama Allah biarpun bekas itu telah ditudungi atau direntangi sesuatu ke atasnya.

Jelasnya anak-anak kecil perlu berada dalam rumah pada waktu maghrib. Jangan biarkan mereka berada di luar rumah kerana pada masa itu segala jenis makh luk halvs sedang keluar dari tempat kediaman masing-masing untuk mencari rezeki sambil mengenakan mangsanya.

Hakikatnya, malam bukan masa untuk manusia keluar dari rumah seperti yang seharusnya dilakukan pada waktu siang. Malam adalah untuk berehat, menenangkan fikiran dengan mengingati Allah, bukan untuk berke liaran di luar rumah seperti yang dijelaskan dalam Surah Yunus ayat 67.

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirehat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mendengar. “

Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya setiap orang mengurangkan keluar pada waktu malam kerana pada waktu malam segala keja hatan burruk boleh terjadi tanpa diduga.

Keluar pada malam itu tidak digalakkan kecuali sebab-sebab tertentu. Apatah lagi jika keluar seorang diri. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. ada bersabda, maksudnya:

“Andainya manusia itu tahu apa yang terjadi ketika berseorangan, seseorang itu tidak akan berjalan bersendirian biarpun satu malam buat selama lamanya. “

Menurut kepercayaan keagamaan orang Mesir pada zaman lampau, qarin ialah makh luk kedua dalam setiap individu, atau secara umumnya sebagai teman, rakan dan sya1tan. Dengan kata lain, qarin umumnya dipercayai sebagai han tu, sya1tan atau j1n yang lahir bersama-sama bayi dan akan menjadi teman sepanjang hidup.

Kepercayaan orang-orang Islam di Afrika Utara terhadap qarin berkait rapat dengan kepercayaan orang-orang Mesir. J1n yang terdiri daripada jantina yang berlainan menjadi rakan pada r0h. Sekiranya bayi yang lahir itu lelaki, maka qarin itu dianggap sebagai kakak, begitulah sebaliknya. Qarin dikatakan tidur dengan kembarannya dan mempunyai kaitan dalam tidurnya yang dikenali sebagai mimpi. Seorang yang sedang tidur dikatakan pengaruh qarinnya lebih kuat daripada orang itu.

Dibandingkan dengan jumlah makh luk-makh luk lain, jumlah manusia adalah yang terkecil. Nisbah bilangan manusia hanya 1 %, bilangan j1n 9% manakala malaikat ialah 90%. Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang berbunyi, maksudnya:

“Sesungguhnya Allah mencipta malaikat dan j1n juga manusia 10 bahagian. Kadar malaikat 9 bahagian, j1n dan manusia satu bahagian. Allah ciptakan dari satu bahagian itu dipecahkan kepada 10 bahagian. 9 bahagian daripadanya adalah bilangan j1n dan hanya satu bahagian sahaja bilangan manusia. “

VIDEO:

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih! RM

Jom Like Page Kami Juga Di Facebook @RojakMedia

Sumber: Darussyifa’

 

 

Apa kata anda?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*